پمپ سدیم/پتاسیم

در هر فعالیت پمپ سدیم و پتاسیم 3 سدیم به مایع بین یاخته وارد و 2 پتاسسم به سیتوپلاسم وارد می شود

پمپ سدیم/پتاسیم (انگلیسی: Na+/K+-ATPase) یک پروتئین ناقل یون و از نوع پروتئین سراسریِ کانال،در غشای سلول‌های تمام جانوران از جمله انسان است که با مصرف ای تی پی و در خلاف جهت شیب غلظت «سه یون سدیم را به خارج از غشا منتقل کرده و دو یون پتاسیم را وارد سلول می‌کند». این فرایند زیر مجموعه فرایند انتقال فعال محسوب میشود.

Flow of ions.

نتیجه کارکرد پمپ سدیم‌پتاسیم ویرایش

بر اثر کارکرد این پمپ همیشه سطح داخلی غشای سلول، نسبت به فضای خارج سلولی بار منفی دارد و «یون سدیم یک یون خارج سلولی و پتاسیم یک یون داخل سلولی است».

 
Alpha and beta units.
 
Sodium-potassium pump, E2-Pi state. Calculated hydrocarbon boundaries of the lipid bilayer are shown as blue (intracellular) and red (extracellular) planes

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش