پمپ سدیم/پتاسیم

در هر فعالیت پمپ سدیم و پتاسیم 3 سدیم به مایع بین یاخته وارد و 2 پتاسسم به سیتوپلاسم وارد می شود
Flow of ions.

پمپ سدیم/پتاسیم (انگلیسی: Na+/K+-ATPase‎) یک پروتئین ناقل یون در غشای سلول‌های تمام حیوانات از جمله انسان است که با مصرف ای تی پی، «سه یون سدیم را به خارج از غشا منتقل کرده و دو یون پتاسیم را وارد سلول می‌کند».

نتیجه کارکرد پمپ سدیم‌پتاسیمویرایش

بر اثر کارکرد این پمپ همیشه سطح داخلی غشای سلول، نسبت به فضای خارج سلولی بار منفی دارد و «یون سدیم یک یون خارج سلولی و پتاسیم یک یون داخل سلولی است».

 
Alpha and beta units.
 
Sodium-potassium pump, E2-Pi state. Calculated hydrocarbon boundaries of the lipid bilayer are shown as blue (intracellular) and red (extracellular) planes

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش