پیترو کاتالدی

ریاضی‌دان ایتالیایی

پیترو آنتونیو کاتالدی ریاضی دان ایتالیایی قرن شانزدهم و هفدهم میلادی بود. وی در زمینه ریاضی و نجوم و نیز مسائل نظامی کارهایی انجام داده است.

Due lettioni, 1613

کارها

او از ریاضی دان‌هایی است که برای اثبات اصل پنجم اقلیدس تلاش کرد. همچنین در زمینه کسرهای مسلسل و نمایش آن‌ها کارهایی انجام داد. او ششمین و هفتمین اعداد اول مرسن را کشف کرد.(البته نام عدد اول مرسن بعدها بر این اعداد گذارده شد).[۱]

یادکردها