پیشرفت رکوردهای جهانی در وزنه‌برداری زنان

این مقاله فهرستی از پیشرفت رکوردهای جهانی در وزنه‌برداری زنان است. رکوردها در هر کلاس وزنی شامل حرکات یکضرب و دوضرب و مجموع است.

۴۵ کیلوگرم ویرایش

یکضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۸۵ ۱ نوامبر ۲۰۱۸

دوضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۰۸ ۱ نوامبر ۲۰۱۸

مجموع ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۹۱ ۱ نوامبر ۲۰۱۸

۴۹ کیلوگرم ویرایش

یکضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۹۰ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  جیانگ هوئی‌هوا ۹۲ ۳ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
  سوپیتا تنسان [a] 93 3 November 2018 World Championships عشق‌آباد
  هو ژیهوی [b] ۹۳ ۳ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
  هو ژیهوی ۹۴ ۲۳ فوریه ۲۰۱۹ World Cup فوجو
۹۵ ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ Olympics Test Event توکیو
۹۶ ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ Asian Championships تاشکند

دوضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۱۵ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  Chayuttra Pramongkhol [a] 120 3 November 2018 World Championships عشق‌آباد
  هو ژیهوی [b] ۱۱۶ ۲۳ فوریه ۲۰۱۹ World Cup فوجو
۱۱۷ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا
  جیانگ هوئی‌هوا [c] ۱۱۸
  سایکوم میرابای چانو ۱۱۹ ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ Asian Championships تاشکند

مجموع ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۲۰۳ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  هو ژیهوی ۲۰۵ ۳ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
  جیانگ هوئی‌هوا ۲۰۶
  هو ژیهوی ۲۰۸
  Chayuttra Pramongkhol [a] 209 3 November 2018 World Championships عشق‌آباد
  هو ژیهوی ۲۱۰ ۲۳ فوریه ۲۰۱۹ World Cup فوجو
۲۱۱ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا
  جیانگ هوئی‌هوا ۲۱۲
  هو ژیهوی ۲۱۳ ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ Asian Championships تاشکند

۵۵ کیلوگرم ویرایش

یکضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۹۹ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  Li Yajun ۱۰۰ ۳ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
  سوکانیا سریسورات [a] 101 3 November 2018 World Championships عشق‌آباد
  Zhang Wanqiong [b] ۱۰۱ ۳ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
  Li Yajun 102 ۳ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
  سوکانیا سریسورات [a] 103 3 November 2018 World Championships عشق‌آباد
105

دوضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۲۴ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  سوکانیا سریسورات [a] 125 3 November 2018 World Championships عشق‌آباد
127
  لیائو چیویون [b] ۱۲۵ ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ World Cup فوجو
  لیائو چیویون ۱۲۸ ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ Asian Championships نانگبو
۱۲۹ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا

مجموع ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۲۲۱ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  لی یاجون ۲۲۳ ۳ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
  سوکانیا سریسورات [a] 227 3 November 2018 World Championships عشق‌آباد
  لی یاجون [b] 225 ۳ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
  سوکانیا سریسورات [a] 230 3 November 2018 World Championships عشق‌آباد
232
  لیائو چیویون [c] ۲۲۷ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا

۵۹ کیلوگرم ویرایش

یکضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۰۴ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  کو سینگ چون ۱۰۵ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
۱۰۶ ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ Asian Championships نانگبو
  چو هیو-سیم ۱۰۷ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا
  کو سینگ چون 110 ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ Asian Championships تاشکند

دوضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۳۱ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  کو سینگ چون ۱۳۲ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
  Chen Guiming ۱۳۳
۱۳۶ ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ World Cup فوجو
  کو سینگ چون ۱۳۷ ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ Asian Championships نانگبو
  چو هیو-سیم ۱۳۸ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا
  کو سینگ چون ۱۴۰

مجموع ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۲۳۲ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  کو سینگ چون ۲۳۳ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
۲۳۷
۲۴۰ ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ Asian Championships نانگبو
۲۴۳
  چو هیو-سیم ۲۴۵ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا
  کو سینگ چون ۲۴۶
۲۴۷ ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ Asian Championships تاشکند

۶۴ کیلوگرم ویرایش

یکضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۱۰ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  دنگ وی 112 ۵ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
۱۱۳ ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ World Cup فوجو
  Kim Hyo-sim ۱۱۴ ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ Asian Championships نانگبو
  دنگ وی 115
116 ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا
۱۱۷ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ World Cup تیانجین

دوضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۳۸ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  دنگ وی ۱۴۰ ۵ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
۱۴۱ ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ World Cup فوجو
۱۴۲ ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ Asian Championships نانگبو
۱۴۳ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا
۱۴۵

مجموع ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۲۴۵ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  دنگ وی ۲۴۷ ۵ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
۲۵۰
۲۵۲
۲۵۴ ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ World Cup فوجو
۲۵۷ ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ قهرمانی آسیا نانگبو
۲۵۹ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا
۲۶۱

۷۱ کیلوگرم ویرایش

یکضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۱۷ ۱ نوامبر ۲۰۱۸

دوضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۴۷ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  Zhang Wangli 148 ۶ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
۱۵۲

مجموع ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۲۶۱ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  Zhang Wangli ۲۶۳ ۶ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
۲۶۷

۷۶ کیلوگرم ویرایش

یکضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۲۲ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  ریم جونگ-سیم ۱۲۳ ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ Asian Championships نانگبو
۱۲۴ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا

دوضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۵۳ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  Zhang Wangli ۱۵۶ ۲۶ فوریه ۲۰۱۹ World Cup فوجو

مجموع ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۲۷۲ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  Zhang Wangli ۲۷۴ ۲۶ فوریه ۲۰۱۹ World Cup فوجو
  ریم جونگ-سیم 275 ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ Asian Championships نانگبو
۲۷۸

۸۱ کیلوگرم ویرایش

یکضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 1۲۷ ۱ نوامبر ۲۰۱۸

دوضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۵۸ ۱ نوامبر ۲۰۱۸

مجموع ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۲۸۳ ۱ نوامبر ۲۰۱۸

۸۷ کیلوگرم ویرایش

یکضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۳۲ ۱ نوامبر ۲۰۱۸

دوضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۶۴ ۱ نوامبر ۲۰۱۸

مجموع ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۲۹۴ ۱ نوامبر ۲۰۱۸

+۸۷ کیلوگرم ویرایش

یکضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۴۳ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  تاتیانا کاشیرینا ۱۴۵ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
۱۴۶ ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ European Championships باتومی
  لی ونون ۱۴۷ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ Asian Championships نانگبو
۱۴۸ ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ Asian Championships تاشکند

دوضرب ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۷۷ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  تاتیانا کاشیرینا 178 ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
۱۸۲
  منگ سوپینگ ۱۸۴
  تاتیانا کاشیرینا ۱۸۵
  لی ونون ۱۸۶ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا
۱۸۷ ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ Asian Championships تاشکند

مجموع ویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۳۲۰ ۱ نوامبر ۲۰۱۸
  تاتیانا کاشیرینا ۳۲۳ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ World Championships عشق‌آباد
۳۲۷
۳۳۰
۳۳۱ ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ European Championships باتومی
  لی ونون ۳۳۲ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ World Championships پاتایا
۳۳۵ ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ Asian Championships تاشکند

منابع ویرایش

  • IWF. "2018 World Standards". Retrieved 2 Nov 2018.

پیوند به بیرون ویرایش