پنی‌دیو

(تغییرمسیر از پینیه)

پَنی برپایه اسطوره‌های مزدیسنا دیو خست و تنگ‌نظری و دشمن ایزد گشاده‌دستی و رادمردی‌است.

بندهش پنی را چنین می‌خواند:«پنی آن دیو است که انبار کند و نخورد و به کس ندهد.»

واژه‌شناسی ویرایش

این نام در پارسی میانه penīh به معنای خسّت است.

منابع ویرایش