چانگکیا روپله دورژه

چانگکیا روپله دورژه (1717-1786) یکی از مرشدان اعظم دین بودایی تبتی در دربار چینگ بود، او یکی از یاران نزدیک امپراتور چیان لونگ چین و واسطه مهمی بین دربار امپراتوری و کشورهای آسیایی بود. او بر ترجمه قانون دینی بودایی تبتی به زبان های مغولی و مانچویی نظارت داشت و در تدوین یک مجموعه چهارزبانه (چینی، مانچویی، مغولی و تبتی) نقش داشت. در سال 1763 تحت نظارت وی متن سورانگاما سوترا که یکی از مهم ترین کتاب های ماهایانا در بودیسم سبک چان است، از زبان چینی به زبان های مانچویی، مغولی و تبتی ترجمه شد. ترجمه تبتی این متن در حال حاضر در مجموعه ای از متون مقدس تبتی موسوم به کانگیور در صومعه نارتانگ حفظ شده است.