یک چاه پتانسیل  منطقه اطراف یک کمینه محلی از انرژی پتانسیل است. انرژی گرفته شده در چاه پتانسیل قادر به تبدیل به نوع دیگری از انرژی (انرژی جنبشی در مورد چاه پتانسیل گرانشی) نیست چون در کمینه چاه پتانسیل محبوس است.

یک چاه انرژی پتانسیل عمومی.


جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش