چگالی جریان الکتریکی

چگالی جریان الکتریکی یک تابع نقطه‌ای است که جریان گذرنده از سطحی واحد و عمود بر مسیر عبور جریان را اندازه می‌گیرد. این کمیت را با j نشان می‌دهند.

منابعویرایش

  • الکترومغناطیس میدان و امواج. دیوید ک. چنگ. ترجمهٔ پرویز جبه‌دار مارالانی و محمد قوامی. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. پاییز ۱۳۷۹. چاپ ششم.