کاربردهای بازیابی اطلاعات

حوزه هایی که در آن تکنیک های بازیابی اطلاعات استفاده می شود عبارتند از:

کاربردهای عمومیویرایش

برنامه های خاص دامنهویرایش

  • یافتن جستجوی کارشناس
  • بازیابی اطلاعات ژنومی
  • بازیابی اطلاعات جغرافیایی
  • بازیابی اطلاعات برای ساختارهای شیمیایی
  • بازیابی اطلاعات در مهندسی نرم‌افزار
  • بازیابی اطلاعات حقوقی
  • جستجوی عمودی

سایر روش های بازیابیویرایش

روش ها / تکنیک هایی که در آن تکنیک های بازیابی اطلاعات استفاده می شود عبارتند از:

همچنین نگاه کنیدویرایش