کاشف‌الغطا

(تغییرمسیر از کاشف الغطاء)

کاشف‌الغطا می‌تواند به یکی از افراد زیر اشاره داشته باشد: