کاشف‌الغطا

(تغییرمسیر از کاشف الغطاء)

می‌تواند به یکی از افراد زیر اشاره داشته باشد:

  • (علی کاشف الغطا،استاد شیخ انصاری)