کامبیوم چوب‌پنبه

بخشی از یک گیاه

کامبیوم چوب‌پنبه‌(فلوژن) بافتی است که در آوندداران زیادی به عنوان بخشی از پیراپوست یافت می‌شود.کامبیوم چوب‌پنبه مریستم(سلول بنیادی گیاه) جانبی و مسئول رشد پسین است که در ریشه و ساقه جانشین اپیدرم می‌شود. در گیاهان چوبی و بسیاری از گیاهان دولپه‌ای، بازدانگان و تعدادی از تک‌لپه‌ای‌ها (گرچه تک‌لپه‌ای‌ها معمولاً فاقد رشد ثانویه هستند) یافت می‌شوند.

کامبیوم چوب‌پنبه ساقه چوبی(نمدار)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

  • Junikka, L. (1994) "Macroscopic bark terminology". IAWA Journal 15(1): 3–45
  • Trockenbrodt, M. (1990) "Survey and discussion of the terminology used in bark anatomy". IAWA Bulletin, New Series 11: 141–166.