کاموسه یا کاموزه واپسین پادشاه از دودمان هفدهم مصر باستان در شهر تبس بود. شاید او پسر تائو دوم و برادر اهمسه یکم بنیادگذار دودمان هجدهم بوده باشد. پادشاهی او در پایان دوره دوم میانی سرنگون شد. پادشاهی او را میان سه تا پنج سال دانسته‌اند. اهمیت او در جنگ ابتکاریش با هیکسوس - که می‌رفت بر بخش بزرگی از مصر باستان چیره شود - می‌باشد.

کاموسه
نگاره‌ای از یک کرجی پیشکشی که از آن کاموسه دانسته می‌شود
فرعون مصر باستان
دوران ۱۵۵۵-۱۵۵۰ پ. م. در دودمان هفدهم 
پس از تائو دوم
پیش از اهمسه یکم
فرزندان سیت‌کاموسه؟
پدر تائو دوم
مادر آه‌هوتپ یکم
مرگ ۱۵۵۰ پ. م.

منابعویرایش