کاهش مرتبه مدل

کاهش مرتبه مدل (MOR) یک روش برای کاهش پیچیدگی محاسباتی از مدل های ریاضی در شبیه سازی عددی است.

مقدمهویرایش

بسیاری از مدل های ریاضی امروزه به علت پیچیدگی و بزرگی ابعاد توانایی شبیه سازی هم سرعت با زمان واقعی را ندارند.