کتاب‌شناسی رضا داوری اردکانی

این مقاله فهرستی از نوشته‌های رضا داوری اردکانی است.

کتاب‌شناسی
رضا داوری اردکانی
Reza Davari Ardakani.jpg
منابع و پانوشت

کتاب‌های تألیفیویرایش

عنوان سال ناشر شناساگر توضیح
شاعران در زمانه عسرت ۱۳۵۰ نیل
۱۳۷۳ گروس
۱۳۹۰ پرسش ‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۸۶۸۷-۶۷-۵
فلسفهٔ مدنی فارابی ۱۳۵۴ مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی
۱۳۷۴ طرح نو با عنوان فارابی
۱۳۸۲ ساقی ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۷۵-۵۵-۳ با عنوان فارابی: فیلسوف فرهنگ

ترجمه به عربی تحت عنوان الفارابی فیلسوف الثقافه

۱۳۸۹ سخن ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۴۴۷-۴
فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی ۱۳۵۴ انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران ترجمه به عربی با عنوان الفارابی مؤسس الفلسفه الاسلامیه
۱۳۶۲ مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
۱۳۷۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۶-۰۴۸-۱
مبانی نظری تمدن غربی ۱۳۵۵ توشه ترجمهٔ عربی با عنوان الفکر الغربی و الحضارة الغربیه
۱۳۷۹ ساقی ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۷۵-۲۷-۸ با عنوان تمدن و تفکر غربی
عصر اوتوپی ۱۳۵۶ حکمت
۱۳۷۹ ساقی ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۷۵-۱۶-۲ با عنوان اوتوپی و عصر تجدد
سیر فلسفه ۱۳۵۶ وزارت آموزش و پرورش کتاب درسی س‍ال چ‍ه‍ارم آم‍وزش م‍ت‍وس‍طه ع‍م‍وم‍ی، رشته ف‍ره‍ن‍گ و ادب، با همکاری م‍ح‍س‍ن ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری و ف‍ری‍دون ح‍ق‍ی‍ق‍ی
مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی ۱۳۵۶ دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی
۱۳۵۸ نهضت زنان مسلمان
۱۳۷۹ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وضع کنونی تفکر در ایران ۱۳۵۷ سروش
۱۳۶۳ با عنوان شمه‌ای از تاریخ غرب‌زدگی ما
فلسفه چیست؟ ۱۳۵۹ مرکز ایرانی مطالعهٔ فرهنگ‌ها با همکاری انجمن حکمت و فلسفهٔ ایران
۱۳۷۴ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم ۱۳۶۱ مرکز فرهنگی علامه طباطبایی
۱۳۸۷ مهرنیوشا 978-964-96155-5-4
ناسیونالیسم، حاکمیت ملی و استقلال ۱۳۶۴ پرسش
ناسیونالیسم و انقلاب ۱۳۶۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفاع از فلسفه ۱۳۶۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فلسفه در بحران ۱۳۷۳ امیرکبیر ‎۹۶۴-۰۰-۰۰۵۵-۸
۱۳۸۶ ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۲۳۶-۳ با عنوان فلسفه در دام ایدئولوژی
سیر اجمالی در اندیشهٔ پست‌مدرن ۱۳۷۸ دفتر نشر فرهنگ اسلامی همچنین منتشر شده در فلسفه و انسان معاصر
کارل پوپر در ایران ۱۳۷۸ دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۹۶۴-۴۳۰-۷۷۶-۳ همچنین منتشر شده در فلسفه و انسان معاصر
فرهنگ، خرد و آزادی ۱۳۷۸ ساقی ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۷۵-۰۷-۳‬
۱۳۹۲ سخن ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۳۰-۰
فلسفه و بحران غرب ۱۳۷۸ هرمس ۹۶۴-۶۶۴۱-۴۳-۱ گروه مؤلفان و مترجمان
درباره غرب ۱۳۷۹ هرمس ‫‭۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۴۶۱-۲ منتشرشده با تنقیح و اضافات و ضمایم جدید، ۱۳۸۶
درباره علم ۱۳۷۹ هرمس ۹۶۴-۷۱۰۰-۲۰-۵ ویراست سوم ۱۳۹۰

این کتاب به خط سیریلیک نیز در تاجیکستان منتشر شد

سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر ۱۳۷۹ موسسه فرهنگی دانش و اندیشهٔ معاصر
۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۸۲-۸۸-۲
فلسفه و انسان معاصر ۱۳۸۳ مؤسسه تحقیقات علوم انسانی ۹۶۴-۸۱۶۸-۱۸-۰
فلسفه تطبیقی ۱۳۸۳ ساقی ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۷۵-۵۷-۶
۱۳۹۱ سخن ‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۱۱-۹‮‬
رساله در باب سنت و تجدد ۱۳۸۴ ساقی ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۷۵-۵۶-۱ منتشرشده به‌عنوان ضمیمهٔ کتاب ما و راه دشوار تجدد (نشر رستا ۱۳۸۹)

ترجمهٔ عربی تحت عنوان التقلید و الحداثه

ما و راه دشوار تجدد ۱۳۸۴ ساقی ۹۷۸‫‭‭‎-۹۶۴-۵۶۷۵-۵۰-۲ برخی مقالات این مجموعه به عربی ترجمه شده: نحن و عورة طریق الحداثه
۱۳۸۹ رستا ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۲۳۰-۰-۱ به ضمیمه رساله در باب سنت و تجدد
فلسفه معاصر ایران ۱۳۸۴ ساقی ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۷۵-۴۵-۳
۱۳۹۰ سخن ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۵۳۵-۸‬
فلسفه، سیاست و خشونت ۱۳۸۵ هرمس ‬‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۸۲۱-۴
علم و سیاست‌های آموزشی - پژوهشی ۱۳۸۷ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۳۸۹ ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۶-۴۳۸-۲ تنقیح جدید با عنوان علم و پژوهش و سیاست‌های پژوهشی
سیاست، تاریخ، تفکر ۱۳۸۷ ساقی ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۷۵-۷۱-۲
۱۳۹۱ سخن ‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۱۴-۰ با عنوان سیاست، تفکر، تاریخ
نگاهی دیگر به تاریخ فلسفه اسلامی ۱۳۸۷ دانشگاه تهران ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۵۸۲۵-۲
عقل و زمانه: گفتگوها ۱۳۸۷ سخن ‏‫‭‬‭۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۳۳۴-۷
چالش با فیلسوف: فلسفه در روزگار فروبستگی ۱۳۸۸ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ‏‫‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۲۷۳۸-۸۴-۷ گفتگو و نگارش علی خورسندی طاسکوه
ما و تاریخ فلسفه اسلامی ۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی ‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۱۱۳-۲
علوم انسانی و برنامه‌ریزی توسعه ۱۳۸۹ فردایی دیگر ‏‫‭‭‭۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۰۰-۰-۶
هنر و حقیقت ۱۳۹۰ رستا ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۲۳۰-۱-۸
درباره تعلیم و تربیت در ایران ۱۳۹۰ سخن 978-964-372-574-7
اندیشه پست‌مدرن ۱۳۹۱ سخن ‭۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۱۹-۵
نگاهی نو به سیاست و فرهنگ ۱۳۹۰ سخن ‏‫۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۵۷۰-۹‬
۱۳۹۱ ‏‫۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۲۰-۱‭‬‭‮‬ با عنوان نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ
زبان استعاری و استعاره‌های مفهومی ۱۳۹۱ هرمس ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۸۴۵-۰ گروه مؤلفان
فرهنگ و کارآمدی ۱۳۹۲ سخن ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۲۵-۶
شعر و همزبانی ۱۳۹۲ رستا ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۲۳۰-۲-۵
فلسفه، ایدئولوژی و دروغ ۱۳۹۲ سخن ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۴۵-۴
فلسفه و آینده‌نگری ۱۳۹۲ سخن ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۷۳-۷
سیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان ۱۳۹۲ سخن ‏‫۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۷۴-۴
هیدگر و گشایش راه تفکر آینده ۱۳۹۳ نقش جهان ‏‫‭‫۹۷۸-۹۶۴-۶۶۸۸-۶۱-۲ به‌ضمیمهٔ فلسفه چیست؟ اثر مارتین هایدگر
علم، اخلاق و سیاست ۱۳۹۳ سخن ‭۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۷۰۵-۵
فرهنگ، فلسفه و علوم انسانی ۱۳۹۳ سخن ‫۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۹۰-۴
سیاست و فرهنگ ۱۳۹۳ سخن ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۲۱-۸
مسائل تاریخی و قدرت سیاست ۱۳۹۴ فرهنگستان علوم ایران
آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ ۱۳۹۴ ققنوس ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۸-۲۱۶-۸ گفتگوی حامد زارع با رضا داوری‌اردکانی
گاه خرد ۱۳۹۵ نقد فرهنگ ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۰۵-۱۰-۸ گفتگو با دکتر رضا داوری‌اردکانی‏‫/ به کوشش حسین کلباسی‌اشتری
اخلاق در عصر مدرن ۱۳۹۵ سخن ‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۱۵-۷
خرد سیاسی در زمان توسعه‌نیافتگی ۱۳۹۵ سخن ‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۷۷۴-۱
اکنون و آینده ما ۱۳۹۶ نقد فرهنگ ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۰۵-۲۱-۴
نگاهی فلسفی به مسائل کنونی ایران ۱۳۹۶ سخن ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۸۲۶-۷
خرد و توسعه ۱۳۹۷ سخن ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۹۰۱-۱
درباره علوم انسانی ۱۳۹۸ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ‏‫‬‭978-622-226-044-6‬
کرونا: بلایی طبیعی یا تاریخی ۱۳۹۹ کتاب برتر
نقد فرهنگ و توسعه‌نیافتگی ۱۳۹۹ نقد فرهنگ سه جلد با عناوین: «علم، فلسفه و عقلانیت»، «علم، سیاست و تاریخ» و «پژوهش های علمی و سیاست علم»

کتاب‌های ترجمه‌شدهویرایش

عنوان مؤلف ناشر سال شناساگر توضیح
چند نامه به دوست آلمانی آلبر کامو نیل ۱۳۴۷
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ۱۳۷۲ 978-964-471-172-6
فلسفه در قرن بیستم ژان لاکوست سمت ۱۳۷۵ 978-964-459-169-3
فلسفه چیست؟ مارتین هایدگر سمت ۱۳۷۵ ضمیمهٔ کتاب فلسفه در قرن بیستم
نقش جهان ۱۳۹۳ ضمیمهٔ کتاب هیدگر و گشایش راه تفکر آینده

یادنامه‌هاویرایش

منابعویرایش

  • کتاب‌شناسی دکتر رضا داوری اردکانی، گردآوری سید ابراهیم اشک شیرین، تهران: سهره، شهریور ۱۳۹۰