کتاب‌شناسی میشل فوکو

کتاب‌شناسی میشل فوکو آثار زیر را در بر می‌گیرد:

کتاب‌شناسی
میشل فوکو
Michel Foucault for PIFAL.jpg
منابع و پانوشت

ترجمه به فارسیویرایش

رساله‌ها

درس گفتارهای فوکو در کلژ دو فرانس

 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، نظم گفتار: درس اف‍ت‍ت‍اح‍ی در ک‍ل‍ژ دو ف‍ران‍س، دوم دس‍ام‍ب‍ر ۱۹۷۰، ت‍رج‍م‍هٔ ب‍اق‍ر پ‍ره‍ام، تهران: ت‍ه‍ران: آگ‍اه، ۱۳۷۸. (سپهر خرد، ۱۳۹۸.)
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، باید از جامعه دفاع کرد: درس‌گفتارهای کولژ دوفرانس ۱۹۷۵–۱۹۷۶، ترجمهٔ رضا نجف‌زاده، تهران: رخداد نو، ۱۳۹۰. (اختران، ۱۳۹۸.)
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، تولد زیست سیاست: درس‌گفتارهای کلژ دوفرانس، ۱۹۷۸–۱۹۷۹، ترجمهٔ رضا نجف‌زاده، تهران: نشر نی، ۱۳۹۲.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، تئاتر فلسفه: گزیده‌ای از درس‌گفتارها، کوتاه نوشت‌ها، گفتگوها و …، ترجمهٔ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، ۱۳۸۹.

دیگر آثار

 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، ای‍ن ی‍ک چ‍پ‍ق ن‍ی‍س‍ت: ب‍ا ن‍ق‍اش‍ی‌ه‍ایی از رن‍ه م‍گ‍ری‍ت، ب‍رگ‍ردان م‍ان‍ی ح‍ق‍ی‍ق‍ی، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ۱۳۷۵.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، ای‍ران روح ی‍ک ج‍ه‍ان ب‍دون روح (م‍ج‍م‍وع‍ه م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا)، ت‍رج‍م‍هٔ اف‍ش‍ی‍ن ج‍ه‍ان‍دی‍ده و ن‍ی‍ک‍و س‍رخ‍وش، ت‍ه‍ران: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب، ه‍رم‍س، ۱۳۷۷. (ن‍ش‍ر ن‍ی، ۱۳۷۹، چاپ دهم: ۱۳۹۳.)
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، ای‍ران‍ی‌ه‍ا چ‍ه روی‍ای‍ی در س‍ر دارن‍د؟ (ت‍ه‍ران، ۱۳۵۷)، ت‍رج‍م‍هٔ ح‍س‍ی‍ن م‍ع‍ص‍وم‍ی‌ه‍م‍دان‍ی، ت‍ه‍ران: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب، ه‍رم‍س، ۱۳۷۷. (چاپ هفتم، هرمس، ۱۳۹۳.)
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، ب‍ررس‍ی ی‍ک پ‍رون‍ده ق‍ت‍ل، ت‍رج‍م‍هٔ م‍رت‍ض‍ی ک‍لان‍ت‍ری‍ان، ت‍ه‍ران: آگ‍اه، ۱۳۷۶. (چاپ چهارم، آگه، ۱۳۹۴.)
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، به سوی نقدی بر عقل سیاسی، ترجمهٔ محمدزمان زمانی‌جمشیدی، تهران: شب‌خیز، ۱۳۹۸.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، ن‍ی‍چ‍ه، ف‍روی‍د، م‍ارک‍س، ت‍رج‍م‍هٔ اف‍ش‍ی‍ن ج‍ه‍ان‍دی‍ده و دی‍گ‍ران، ت‍ه‍ران: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب، ه‍رم‍س، ۱۳۸۱؛ چاپ ششم، ۱۳۹۲.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل و دری‍دا، ژاک، کوگیتو و تاریخ جنون (مجموعه مقالات از فوکو و دریدا)، ترجمهٔ فاطمه ولیانی، تهران: هرمس، ۱۳۸۸. (چاپ دوم، هرمس، ۱۳۹۴.)
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، تماشای چوبهٔ دار، برگردان محمدصادق رئیسی، تهران: روزگار نو، ۱۳۹۸.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، سیاست و خرد و چند گفتگوی دیگر: مصاحبه‌ها و دیگر آثار ۱۹۷۷–۱۹۸۴، ویراستار لاورنس د. کریتزمن، ترجمهٔ محمدرضا اخلاقی‌منش، تهران: انتشارات مصدق، ۱۳۹۵.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل و دیگران، حقیقت و ادبیات: ده جستار در شناخت ادبیات، گزینش و برگردان عباس شکری، پیش‌خوانی منصور کوشان، آمریکا: انتشارات آرست، ۲۰۱۲م. = ۱۳۹۱.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، خاستگاه هرمنوتیک خود: سخنرانی‌ها در کالج دارتموت ۱۹۸۰، ترجمهٔ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، ۱۳۹۶.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، درآمدی بر انسان‌شناسی کانت، برگردان انگلیسی روبرتو نگرو و کیت بریگز، ویرایش و پانویس‌ها از روبرتو نگرو، برگردان فارسی علیمراد عناصری، تهران: کتاب برادر، ۱۳۹۷.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، گفتمان و حقیقت: تبارشناسی حقیقت‌گویی و آزادی بیان در تمدن غرب، برگردان علی فردوسی، تهران: دیبایه، ۱۳۹۰.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، مانه و ابژهٔ نقاشی، ترجمهٔ آرزو مختاریان، تهران: انتشارات شوند، ۱۳۹۶.
  • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، مانه و ابژهٔ نقاشی، ترجمهٔ صالح نجفی، تهران: نشر لگا، ۱۳۹۷.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، ملاحظاتی دربارهٔ مارکس، ترجمهٔ امیرهوشنگ افتخاری‌راد، تهران: نشر چشمه، ۱۳۹۷.
 • چ‍ام‍س‍ک‍ی، ن‍وآم و ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، مناظرهٔ چامسکی-فوکو در باب طبیعت بشر، ترجمهٔ مهدی افشار، تهران: انتشارات مصدق، ۱۳۹۷.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، م‍ؤل‍ف چ‍ی‍س‍ت؟ (م‍ق‍الات‍ی از ف‍وک‍و و درب‍ارهٔ ف‍وک‍و)، ت‍رج‍م‍هٔ ف‍اطم‍ه ول‍ی‍ان‍ی، ت‍ه‍ران: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب، ه‍رم‍س، ۱۳۷۷.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، نبردی برای نجابت و چند گفتگوی دیگر: مصاحبه‌ها و دیگر آثار ۱۹۷۷–۱۹۸۴، ترجمهٔ محمدرضا اخلاقی‌منش، ویراستار لاورنس د. کریتزمن، تهران: انتشارات مصدق: جامی، ۱۳۹۵.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، نقد چیست؟ و پرورش خود، ترجمهٔ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، ۱۳۹۷.
 • ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل، فونتانا-جیوستی، گوردانا. فوکو برای معماران (گزیده‌هایی از اندیشه‌های فوکو به همراه نقد و تحلیلشان)، ترجمهٔ احسان حنیف، تهران: نشر فکر نو، ۱۳۹۶.

پیوند به بیرونویرایش