بتا جوی یک ستاره است که در صورت فلکی جوی قرار دارد.

بتا جوی
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی جوی (صورت فلکی)
بعد ۰۵h ۰۷m ۵۰.۹۸۵۱s
میل ‏ ۱۱.۲۰۶″ ۰۵′ ‎−۰۵°
قدر ظاهری (ع) ۲.۷۲ to ۲.۸۰
مشخصات
نوع طیف A3III
شاخص رنگ U−B +0.10
شاخص رنگ B−V +0.13
شاخص رنگ R−I +0.08
اخترسنجی
نام‌گذاری‌های دیگر
Cursa, Dhalim, Kursa, β Eri, Beta Eridani, Beta Eri, 67 Eridani, 67 Eri, BD−05 1162, CCDM J05079-0506A, FK5 188, GC 6274, GJ 9175, HD 33111, HIP 23875, HR 1666, IDS 05030-0513 A, PPM 187729, SAO 131794, WDS 05078-0505A.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابع ویرایش