باز کردن منو اصلی

کرل می‌تواند به یکی از موردهای زیر اشاره داشته باشد