کشمکش (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کشمکش تعارض و درگیری میان منافع یا آرای دو دسته است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابسته