کفالایا نام کتابی منسوب به مانی است که در آن اصول شریعت مانوی تشریح شده‌است[۱].این کتاب که همیشه از آثار مانی شمرده نمی شود بخش‌هایی از خاطرات مانی در زمان شاپور ساسانی را در بردارد و جملاتی از مانی نقل شده که ملاقات او با شاپور یکم را توصیف می‌کند.متن اصلی کتاب به زبان سریانی بوده که امروزه تنها ترجمه قبطی و بخش‌هایی از ترجمه فارسی میانه آن در دست است.

منبع