کنگو

یک صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کنگو ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جغرافیا

ویرایش

کشورها

ویرایش

رودخانه

ویرایش

سایر موارد

ویرایش