کپک مخاطی پلاسمودیومی

کپک‌های مخاطی پلاسمودیومی گروهی از جانداران هستند که به صورت کپک مخاطی مشاهده شده و در مجموع یک پلاسمودیوم تولید می‌کنند. این جانداران در حین حرکت، باکتری‌ها و مواد آلی را می‌بلعند. کپک مخاطی پلاسمودیومی هسته‌های متعدد دارد؛ اما این هسته‌ها توسط دیواره سلولی از یکدیگر جدا نشده‌اند.

کپک مخاطی پلاسمودیومی
کپک مخاطی پلاسمودیومی، Myxogastria
رده‌بندی علمی
فرمانرو: آغازیان
فروشاخه: میستوزوآ
رده: Myxogastria
کپک مخاطی پلاسمودیومی[۱]

اگر پلاسمودیوم تحت خشکی یا گرسنگی قرار گیرد، به توده‌های متعددی تقسیم می‌شود. هر توده ساقه‌ای تولید می‌کند که در نوک آن کپسولی است که در آن، هاگ‌های هاپلوئید می‌رویند و به سلول‌های هاپلوئید تبدیل می‌شوند که ممکن است آمیبی شکل یا تاژک‌دار باشند. این سلول‌های هاپلوئید قادرند به یکدیگر ملحق شده و زیگوت‌های دیپلوئید ایجاد کنند. این زیگوت‌ها به نوبه خود با تقسیم میتوز، پلاسمودیم‌های جدیدی ایجاد می‌کنند.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  1. شکل ۱۲_۱۰ کتاب زیست‌شناسی دوره پیش دانشگاهی
  • گروه مولفان. «فصل ۱۰:آغازیان». در زیست‌شناسی دورهٔ پیش‌دانشگاهی. چاپ یازدهم. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۱. صفحه ۲۴۰.