کیدر بن عبدالله

کیدر بن عبدالله (عربی: كيدر نصر بن عبدالله) فرمانروای مصر در دوران خلافت عباسی بود. وی از تبار سغدی‌ها بوده است.

کیدر بن عبدالله
درگذشت۸۳۴
فسطاط
ملیتخلافت عباسی

منابعویرایش

  • Gordon, Matthew S. (2001). The Breaking of a Thousand Swords: A History of the Turkish Military of Samarra (A.H. 200–275/815–889 C.E.). Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 0-7914-4795-2.
  • Ibn Taghribirdi, Jamal al-Din Abu al-Mahasin Yusuf (1930). Nujum al-zahira fi muluk Misr wa'l-Qahira, Volume II. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyya.
  • کندی, محمد بن یوسف (1912). Guest, Rhuvon (ed.). The Governors and Judges of Egypt (به عربی). Leyden and London: E. J. Brill.
  • El Shamsy, Ahmed (2013). The Canonization of Islamic Law: A Social and Intellectual History. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-04148-6.