در کالبدشناسی شکم، حفرهٔ صِفاقی را می‌توان به کیسه صفاقی بزرگتر و کیسه صفاقی کوچکتر تقسیم کرد. کیسه مهتر (انگلیسی: Greater sac) قسمت اعظمی از حفرهٔ صفاقی را دربر می‌گیرد. کیسه کهتر که کیسه چادرینه‌ای (اومنتال بورسا) هم نامیده می‌شود، کوچک‌تر است و در پشت معده و چادرینه کوچک واقع شده‌است.

کیسه مهتر
The greater sac or general cavity (red) and کیسه کهتر، or omental bursa (blue).
Horizontal disposition of the peritoneum in the upper part of the abdomen.

کیسه مهتر بخش بزرگتر حفرهٔ صفاقی است که توسط روده‌بند پس‌روده (مزانتر کولون) عرضی به دو بخش تقسیم می‌شود:

  • بخش بالاپس‌روده‌ای (سوپراکولیک): بالای بند پس‌روده (مزوکولون) عرضی قرار دارد و شامل معده، کبد و طحال است.
  • بخش زیرپس‌روده‌ای (اینفراکولیک): پایین بند پس‌روده عرضی قرار دارد و شامل روده کوچک، پس‌روده صعودی و پس‌روده نزولی است. قسمت زیرپس‌روده‌ای خود به دو قسمت فضای زیرپس‌روده‌ای راست و چپ توسط روده‌بند رودهٔ کوچک تقسیم می‌شود.

بخش‌های بالاپس‌روده‌ای و زیرپس‌روده‌ای توسط شیار پاراکولیک به یکدیگر متصل می‌شوند که خود بین دیوارهٔ پوسترولترال شکمی و سطح لترال کولون صعودی یا نزولی قرار دارد.

منابع

ویرایش