کیومرث میرزا عمیدالدوله

کیومرث میرزا عمیدالدوله شاهزاده قاجار و فرزند قهرمان میرزا پسر عباس میرزا

مادر عمیدالدوله حاجیه هماخانم دختر بهمن میرزا بهاءالدوله پسر فتحعلی شاه بود که پس از قهرمان میرزا به ازدواج فیروز میرزا پسر دیگر عباس میرزا درآمد. از این رو عمیدالدوله با نجم‌السلطنه، سرورالسلطنه و عبدالحسین میرزا فرمانفرما از طرف مادر برادر بود.

کیومرث میرزا در سال ۱۲۷۵ هجری قمری با وزارت محمداسماعیل خان وکیل‌ا‌لملک به حکومت کرمان منصوب شد و چند سال در این مقام برقرار بود.

عمیدالدوله احترام‌الدوله دختر محمدشاه را به همسری گرفته بود و از او فرزندانی داشت.

دودمان

ویرایش

منابع

ویرایش
  • معیری، دوستعلی (۱۳۶۱رجال عصر ناصری، تهران: نشر تاریخ ایران