گًرازه یکی از پهلوانان دربار کیکاووس و کی‌خسرو است. او در جنگ دوازده رخ سیامک را در نبرد تن به تن کشت.

گرازه
نگاره گرازه در شاهنامه تهماسبی
پهلوان شاهنامه‌ای
نامگرازه
منصبنگهبان تاج و تخت
لفبفروهل
درفشگراز پیکر
از فرماندهان کیکاووس
نبرد اولجنگ سهراب
نبرد دومجنگ ترکـان
نبرد سومجنگ دوازده‌رخ

گرازه یعنی به نیرو و دلیری گراز.

نـشان گرازهویرایش

سهراب زمانی‌که از پدرش رستم جدا گشت در زادگاه مادریش توران رشد نمود و اینک بجنگ کیکاووس آمده اما می‌خواهد از هجیر که گرفتار اوست و از بالای تپه‌ای اردوگاه ایرانیان را می‌نگرند نشانی از پدر یابد اما هجیر عمداً سهراب را گمراه می‌نماید و رستم را معرفی نمی‌نماید[۱].

بپرسید کان سرخ پرده‌سرایبه دهلیز چندی پیاده به پای
به گرد اندرش سرخ و زرد و بنفشز هر گونه‌ای بر کشیده درفش
درفشی پس پشت پیکر گرازسرش ماه زرّین و بالا دراز
چنین گفت کاو را گرازست نامکه در جنگ شیران ندارد لگام
هشیوار وز تخمهٔ گیوکانکه بر درد و سختی نگردد ژگان[۲]
..
ز تخم گرازه صد و پنج گردنگهبان ایشان هم او را سپرد[۳]
..
گرازه برون آمد و گستهمابا بُرته و زنگهٔ یل به هم
بخوردند سوگندهای گرانکه پیمان شکستن نبود اندر آن
وززان جایگه ران بیفشاردندبه رزم اندرون گرز بگذاردند[۴]
..
گرازه سر گیوگان با نهلدو گرد گران مایهٔ شیردل

پانویسویرایش

  1. گرازه از فرزندان گیو بوده است البته نه همان گیو معروف شاهنامه
  2. شاهنامه. جلد دوم. سرفصل سهراب، صفحه ۱۰۷
  3. شاهنامه. جلد چهارم. سرفصل کیخسرو، صفحه ۱۷۹
  4. شاهنامه. جلد چهارم. سرفصل کیخسرو صفحه ۱۹۵

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.