باز کردن منو اصلی

گرده‌افشان

گیاهی که گرده تولید می‌کند

گرده‌افشان گیاهی است که گرده تولید می‌کند.

اغلب کلمهٔ گرده‌افشانی‌کننده استفاده می‌شود ولی کلمه گرده‌افشان دقیقتر است. یک گرده‌افشانی‌کننده عامل زنده‌ای مثل زنبور ،بید، خفاش و پرنده است که گرده‌ها را حرکت می‌دهد.بنابراین اغلب به زنبور به عنوان حشره گرده‌افشان اشاره می‌کنند.

در حالی که تعدادی از گیاهان قادر به خود گرده‌افشانی هستند،این اصطلاح اغلب در مدیریت گرده‌افشانی‌ برای گیاهی استفاده می‌شود که به عنوان گیاه گرده‌افشان در زمان گل‌دهی گرده فراوان،سازگار و قابل دوام تولید می‌کند.به عنوان مثال بیشتر انواع سیب برای هر درخت سیبی که همزمان با آنها گل بدهد گرده‌افشان‌های خوبی هستند، و اغلب در باغ‌های سیب به همین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند.تعدادی از ارقام سیب گرده کم یا گرده‌ای بی‌حاصل و سترون تولید می‌کنند که با انواع سیب‌های دیگر ناسازگار است. این‌ها گرده‌افشان‌های ضعیفی هستند.

یک گرده‌افشان در گیاه دو پایه،(جایی که همه گیاهان از یک جنس هستند،مثل کیوی و خاس) می‌تواند گیاه نر باشد.

کاتالوگ‌های گلخانه اغلب زمانی که باید به عنوان گرده‌افشان به گیاهی اشاره کنند،مشخص می‌کنند که رقم X باید به عنوان گرده‌افشان برای رقم Y کاشته شود.موکداً ،یک گیاه می‌تواند گرده‌افشان باشد،زمانی که خود-بارور است و به طور فیزیکی و بدون کمک گرده‌افشان بیرونی می‌تواند خود گرده‌افشانی کند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش