گُرز نام یک جنگ‌افزار باستانی است که در جنگ‌های روزگار پیشین کاربرد داشته‌است. ساختمان کلی آن از یک دسته و یک گوی سخت گردآمده است. این ابزار را گُرزه، کوپال و دَبوس هم می‌گویند که واژهٔ واپسین به عربی هم راه یافته و جمعش هم دبابیس گردیده‌است.

چند نمونه گرز

این واژه در پارسی میانه به ریخت وَزر (wazr) بوده‌است. همچنین در این زبان به گرز، گَد (gad) هم می‌گفتند که از اوستایی گَدا- (-gadā) گرفته شده بود.

منابع ویرایش

  • فرهنگ فارسی صبا
  • واژه‌نامهٔ پهلوی مکنزی