گروه بوتیل در شیمی آلی عبارت است از یک رادیکال آزاد آلکیل چهار کربنه یا یک گروه جانشینی با فرمول شیمیایی کلی −C4H9 که می‌تواند از یکی از همپارهای بوتان به‌دست آمده باشد.

همپارها ویرایش

همپار ان-بوتان می‌تواند به دو روش پیوند بخورد و دو گروه -بوتیل به‌دست دهد:

  • اگر از راه یکی از اتم‌های کربن خارجی پیوند بخورد، بوتیل معمولی یا ان-بوتیل خواهیم داشت: CH3−CH2−CH2−CH2 (نامگذاری سیستماتیک: بوتیل)
  • اگر از راه یکی از کربن‌های داخلی پیوند بخورد به آن بوتیل درجه دوم یا سِک-بوتیل گفته می‌شود:CH3−CH2−CH(CH3)− (نامگذاری سیستماتیک: ۱-متیل‌پروپیل)

همپار دوم بوتان هم می‌تواند به دو روش پیوند بخورد:

  • اگر در یکی از کربن‌های خارجی (ترمینال) پیوند بخورد به آن ایزوبوتیل گفته می‌شود: (CH3)2CH−CH2 (نامگذاری سیستماتیک: ۲-متیل‌پروپیل)
  • اگر در یک کربن مرکزی پیوند بخورد به آن ترتیاری بوتیل، ترت-بوتیل یا تی-بوتیل گفته می‌شود: (CH3)3C− (نامگذاری سیستماتیک: ۱٬۱-دی‌متیل‌اتیل)

نمونه‌ها ویرایش

       
بوتیل استات
سِک-بوتیل استات
ایزوبوتیل استات
ترت-بوتیل استات
فرمول اسکلتی نام عمومی نام آیوپاک
ترجیحی
نامگذاری قدیمی مفهوم جایگزین
  ان-بوتیل بوتیل بوتیل بوتان-۱-ایل
  سک-بوتیل بوتان-۲-ایل ۱-متیل‌پروپیل بوتان-۲-ایل
  ایزوبوتیل ۲-متیل‌پروپیل ۲-متیل‌پروپیل ۲-متیل‌پروپان-۱-ایل
  ترت-بوتیل ترت-بوتیل ۱٬۱-دی‌متیل‌اتیل ۲-متیل‌پروپان-۲-ایل

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی