باز کردن منو اصلی
مقطعی از شکل یک گوه، نیروی عمودی وارده به گوه باعث ایجاد نیروهای افقی می‌شود.

گُوِه، گووه یا قاچ (به انگلیسی: Wedge)، یکی از ماشین‌های ساده و ابزاری مکانیکی مثلثی شکل است که برای جدا نگاه‌داشتن دو بدنه یا ایجاد شکاف بین اجسام و کنترل بهتر بکار می‌رود. از مکانیزم این وسیله از دیرباز در ابزار سنگی مانند تیشه مشتی استفاده شده‌است.

شکل گوه سه‌گوش است و نوک تیز آن در شکاف یا فاصله بین دو جسم فرومی‌رود و نیرو را می‌توان به انتهای آن؛ مثلاً با چکش، وارد کرد. سطح شیب دار گُوِه متحرک است، که این به افزایش و تغییر جهت نیرو کمک می‌کند. مانند: تبر، تیغه، چاقو و …. مزیت مکانیکی یک گوه را می‌توان از راه تقسیم درازای آن به پهنایش بر پایه این فرمول محاسبه کرد:

منابعویرایش

۱. ^ McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Science & Technology, Third Ed. , Sybil P. Parker, ed. , McGraw-Hill, Inc. , 1992, p. ۲۰۴۱.