گیوم یکم، شاهزاده جلیل

ویلیام بوری شاهزاده جلیل و از شوالیه‌ّای قدرتمند و بزرگ در اراضی مقدس که پس از امارت ژوسلین در ادسا، به عنوان شاهزاده جلیل انتخاب شد. پس از مرگ اوستاس گرنیر، وی به عنوان نایب حکومت بالدوین در زمان اسارتش انتخاب شد.وی همچنین در جریان نبرد صور نقش پررنگی را ایفا کرد.

ویلیام یکم بوری
شاهزاده جلیل
سلطنت۱۱۱۹/۲۰–۱۱۴۳/۴۴
۱۱۵۳–ح.  ۱۱۵۸
پیشینژوسلین یکم، کنت ادسا
سایمون بوری
جانشینالیناند
والتر سنت. اومر
درگذشته۱۱۴۳/۴۴ یا ح. ۱۱۵۸
همسر(ان)آگنس
ارمنگارد ابلین
فرزند(ان)الیناند
اشیوا
پدرهیو کرسی
دین و مذهبکاتولیک

منابعویرایش