یزدانفر اشراف زادهٔ ایرانی در زمان ساسانیان بود که حاکمیت منطقه‌ای که امروزه قم نامیده می‌شود را در اختیار داشت. پس از حمله مسلمانان به ایران، وی با آنان صلح کرد و روستایی را برای زندگی در اختیار آنان قرار داد.

منابعویرایش

  • Kennedy, Hugh N. (2007). The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In. Philadelphia, PA: Da Capo Press. ISBN 978-0-306-81740-3.