۱۵۰ (قمری)

۱۵۰ قمری، سال یکصد و پنجاهم در تقویم هجری قمری است.

وقایعویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش