۱۵۰ قمری، سال یکصد و پنجاهم در تقویم هجری قمری است.

وقایع ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش