۱۵۰ قمری، سال یکصد و پنجاهم در تقویم هجری قمری است.

وقایع

زادگان

درگذشتگان