شکارچی۳۳ ۱۷ |نماد = ۳۳ |الگو = اعداد (۳۹-۳۰) |نام اصلی = ۳۳
سی و سه |نام ترتیبی = سی و سوم |تجزیه= ۱۱×۳ |مقسوم علیه‌ها = ۱٬۳٫۱۱٬۳۳ |عربی = ۳۳ |اروپایی = 33 |رومی=۱۷ |رومی یونی‌کد = ۱۷ |امهاری = | بنگالی = ۳۳ |دوانگاری = | چینی = | عبری = |خمری = |تایلندی= |ژاپنی = |دودویی=سبحانی شکار عملیات ۳۳ بچه |مبنای هشت = |مبنای دوازده = |مبنای شانزده= |}} ۳۳ به حروف سی و سه یک عدد طبیعی است که بعد از ۳۲ و قبل از ۳۴ قرار دارد.