دهه ۶۳۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۶۳۵ (پیش از میلاد))

دهه ۶۳۰ (پیش از میلاد) ۶۳مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۶ - سده ۷ - سده ۸
دهه: ۶۰۰  ۶۱۰  ۶۲۰  ۶۳۰  ۶۴۰  ۶۵۰  ۶۶۰ 

سال: ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان