دهه ۹۵۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۹۵۹ (پیش از میلاد))

دهه ۹۵۰ (پیش از میلاد) ۹۵مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰ 
سال: ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش