Ø، ø یکی از حروف الفبای زبان‌های نروژی، دانمارکی، فاروئی و سامی جنوبی است. این حرف در سامی جنوبی صدای واکهٔ مرکبِ [oe] و در دیگر زبان‌ها نشان‌دهندهٔ واکه‌های@12@ [ø] یا [œ] است. در دانمارکی و نروژی Ø یک حرف مستقل الفباست و ازلحاظ ترتیبی پس از z قرار می‌گیرد. هنگامی که در تایپِ این حرف با محدودیت رودررو باشند برای نگارش آن از ترکیبِ oe بهره می‌برند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Ø," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ø&oldid=609035708 (accessed June 29, 2014).