آرخلوس (به یونانی: Ἀρχέλαος) فیلسوف پیشاسقراطی چندگانه‌گرا اهل آتن بود. عمده شهرتش را مدیون آنست که شاگرد آناکساگوراس و استاد سقراط بوده‌است. متافیزیک آرخلوس ترکیبی از آرای پیشینیان بود. جوهر متافیزیک او اصول آناکساگوراس با بعضی تغییرات و اصلاحات؛ من‌جمله پذیرش تقدم گرم و سرد آناکسیماندروس، تکاثف و تخلخل هوای آناکسیمنس، و چهار عنصر امپدوکلس است.[۱]

آرخلوس
نام در زمان تولدآرخلوس
زادهٔآتن، یونان
دورهفلسفه دوران باستان
حیطهفلسفه غرب
مکتبمکتب چندگانه‌گرایی
تأثیرگرفته از

پانویسویرایش