آرخلوس (به یونانی: Ἀρχέλαος) فیلسوف پیشاسقراطی چندگانه‌گرا اهل آتن بود. عمده شهرتش را مدیون آنست که شاگرد آناکساگوراس و استاد سقراط بوده‌است. متافیزیک آرخلوس ترکیبی از آرای پیشینیان بود. جوهر متافیزیک او اصول آناکساگوراس با بعضی تغییرات و اصلاحات؛ من‌جمله پذیرش تقدم گرم و سرد آناکسیماندروس، تکاثف و تخلخل هوای آناکسیمنس، و چهار عنصر امپدوکلس است.[۱]

آرخلوس
شناسنامه
نام کامل آرخلوس
حیطه فلسفه غرب
دوره فلسفه دوران باستان
مکتب مکتب چندگانه‌گرایی
زادروز
زادگاه آتن، یونان

پانویسویرایش