آزمایش ایوری(دانشمند امریکایی) آزمایشی است که در آن اسوالد ایوری و همکارانش بعد از تجربه‌ها و کشفیات، دریافتند که در سلول چهار مادهٔ شیمیایی اصلی وجود دارد که فقط یکی از آن‌ها می‌تواند عامل ترانسفورماسیون در باکتری ذات الریه (استرپتوکوکوس نومونیا) باشد. ۱-کربوهیدرات‌ ۲-پروتئین ۳- لیپید ۴-اسید نوکلئیک

این چهار مادهٔ اصلی، هر کدام آنزیم‌های تخریب کنندهٔ خود را دارند که به ترتیب عبارتند از: ۱- کربوهیدراتاز ۲-پروتئاز ۳-لیپاز ۴-نوکلئاز. و هنگامی که یکی از این آنزیم‌ها با سلول ترکیب شود، مادهٔ مورد نظر خود را تجزیه می‌کند. بعد از، از بین رفتن عامل ترانسفورماسیون، طبعاً ترانسفورماسیون باید متوقف شود.

ایوری ابتدا عصارهٔ سلولی باکتری‌های کپسول دار که کشته شده بودند را استخراج و هرکدام را در ظرف جداگانه‌ای ریخت و در هرکدام یکی از آنزیم‌های تخریب کننده را ریخت و نتایج را مورد بررسی قرار داد.[۱] او و همکارانش مشاهده کردند ترانسفورماسیون فقط هنگامی رخ می‌دهد که نوکلئیک اسید تخریب نشده باشد. و دریافتند که عامل ترانسفورماسیون، DNA موجود در هسته است.

ایوری برای تحکیم ادعای خود، DNA باکتری‌های کپسول دار را به‌طور خالص تهیه کرد. او دریافت که اگر به باکتری‌های بدون کپسول، DNA خالص مربوط به باکتری‌های کپسول دار، اضافه کنیم، باکتری‌های بدون کپسول به باکتری‌های کپسول دار تبدیل می‌شوند. بدین ترتیب مشخص شد که عامل ترانسفورماسیون DNA است.

منابعویرایش

1.زیست‌شناسی و آزمایشگاه سال سوم متوسطه