آمار انتخابات‌های ریاست‌جمهوری ایران

آمار دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به شرح زیر است:[۱]

نام دوره تاریخ برگزاری تعداد ثبت نام کنندگان تعداد تأیید صلاحیت شده درصد مشارکت
دور اول ۱۳۵۸/۱۱/۵ ۱۲۴ ۱۲۴(همگی تأیید صلاحیت شدند) ۶۹/۸۶
دور دوم ۱۳۶۰/۵/۲ ۷۱ ۴ ۶۴/۲۴
دور سوم ۱۳۶۰/۷/۱۰ ۴۶ ۴ ۷۴/۲۶
دور چهارم ۱۳۶۴/۵/۲۵ ۵۰ ۳ ۵۴/۷۸
دور پنجم ۱۳۶۸/۵/۶ ۷۹ ۲ ۵۴/۵۹
دور ششم ۱۳۷۲/۳/۲۱ ۱۲۸ ۴ ۵۰/۶۶
دور هفتم ۱۳۷۶/۳/۲ ۲۳۸ ۴ ۷۹/۹۲
دور هشتم ۱۳۸۰/۳/۱۸ ۸۱۷ ۱۰ ۶۷/۷۷
دورنهم (مرحله اول) ۱۳۸۴/۳/۲۷ ۱۰۱۴ ۸ [۲] ۶۲/۶۶
دورنهم (مرحله دوم) ۱۳۸۴/۴/۳ - - [۳] ۵۹/۸۲
دور دهم ۱۳۸۸/۳/۲۲ ۴۷۵ ۴ ۸۵
دوره یازدهم ۱۳۹۲/۳/۲۴ ۶۸۶ ۸ ۷۲/۷
دوره دوازدهم ۱۳۹۶/۳/۳۰ ۱۶۳۶ ۶ ۷۳٫۰۷
دوره سیزدهم ۱۴۰۰/۳/۲۸ ۵۹۲ ۷ ۴۸٫۸

برندگان هر دوره:

نام دوره رئیس جمهور منتخب درصد آراء درصد آراء نسبت

به واجدین شرایط رای دادن

دور اول ابوالحسن بنی صدر ۷۵/۷٪ ۵۲/۸۸
دور دوم محمدعلی رجایی ۹۰٪ ۵۷/۸۲
دور سوم علی خامنه‌ای ۹۵/۰۳٪ ۷۰/۵۷
دور چهارم علی خامنه‌ای ۸۵٪ ۴۶/۵۶
دور پنجم اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۴/۵٪ ۵۱/۵۹
دور ششم اکبر هاشمی رفسنجانی ۶۳٪ ۳۱/۹۲
دور هفتم محمد خاتمی ۶۹٪ ۵۵/۱۴
دور هشتم محمد خاتمی ۷۷٪ ۵۲/۱۸
دور نهم محمود احمدی‌نژاد ۶۲٪ ۳۸/۸۵
دور دهم محمود احمدی‌نژاد ۶۳٪ ۵۳/۵۵
دوره یازدهم حسن روحانی ۵۰/۷۱٪ ۳۶/۸۷
دوره دوازدهم حسن روحانی ۵۷٫۱۳٪ ۴۱/۷۴
دوره سیزدهم سید ابراهیم رئیسی ۶۲٪ ۳۰/۲۶

* میزان مشارکت در انتخابات نهم ریاست جمهوری و درصدهای اعلام شده مورد بحث است. ** نتایج نهایی اعلام شده در انتخابات دهم ریاست جمهوری مورد بحث است.

نفر سوم نفر دوم نفر اول کل آرا درصد

مشارکت

کل واجدین دوره
درصد رأی نام درصد رأی نام درصد رأی نام
۰٫۶۴ ۹۰۱۶۱ سامی ۴٫۷۸ ۶۷۶۸۵۲ حبیبی ۷۵٫۷ ۱۰۷۵۳۷۵۲ بنی صدر ۱۴۱۵۲۹۰۲ ۶۷٫۸۶ ۲۰۸۵۷۳۹۱ اول - ۵/۱۱/۵۸
۲٫۶۷ ۳۳۹۶۴۶ پرورش ۴٫۵۳ ۶۵۸۴۹۸ شیبانی ۹۰ ۱۲۷۷۰۰۵۰ رجایی ۱۴۵۷۳۸۰۳ ۶۴٫۲۴ ۲۲۴۳۹۹۳۰ دوم - ۲/۵/۶۰
۰٫۴۸ ۸۰۵۴۵ غفوری فرد ۲٫۰۲ ۳۴۸۲۹۴ پرورش ۹۵ ۱۵۹۰۵۹۸۷ خامنه‌ای ۱۶۸۴۶۷۱۵ ۷۴٫۲۶ ۲۲۴۳۹۹۳۰ سوم - ۱۰/۷/۶۰
۱٫۹۵ ۲۷۸۱۱۳ عسگراولادی ۹٫۸۵ ۱۴۰۲۹۵۳ کاشانی ۸۵ ۱۲۲۰۵۰۱۲ خامنه‌ای ۱۴۲۳۸۵۸۷ ۵۴٫۷۸ ۲۵۱۳۳۸۰۲ چهارم - ۲۵/۵/۶۴
- - - ۳٫۸۶ ۶۳۵۱۶۵ شیبانی ۹۴ ۱۵۵۵۰۵۲۸ هاشمی ۱۶۴۵۲۶۷۷ ۵۴٫۵۹ ۳۰۱۳۹۵۹۸ پنجم - ۶/۵/۶۸
۸٫۹۲ ۱۴۹۸۰۸۴ جاسبی ۲۳٫۹۷ ۴۰۲۶۸۷۹ توکلی ۶۳ ۱۰۵۶۶۴۹۹ هاشمی ۱۶۷۹۶۷۸۷ ۵۰٫۶۶ ۳۳۱۵۶۰۵۵ ششم -۲۱/۳/۷۲
۲٫۶۵ ۷۷۲۷۰۷ زواره‌ای ۲۴٫۸۷ ۷۲۴۸۳۱۷ ناطق نوری ۶۹ ۲۰۱۳۸۷۸۴ خاتمی ۲۹۱۴۵۷۴۵ ۷۹٫۹۲ ۳۶۴۶۶۴۸۷ هفتم - ۲/۳/۷۶
۲٫۶۲ ۷۳۷۰۵۱ شمخانی ۱۵٫۵۸ ۴۳۸۷۱۱۲ توکلی ۷۷ ۲۱۶۵۹۰۵۳ خاتمی ۲۸۱۵۵۹۶۹ ۶۷٫۷۷ ۴۲۱۷۰۲۳۰ هشتم - ۱۸/۳/۸۰
۱۰٫۸۴ ۵۰۷۳۸۰۰ کروبی ۱۲٫۲۲ ۵۷۱۸۱۲۹ احمدی نژاد ۱۳٫۲۳ ۶۱۹۰۱۲۲ هاشمی ۲۹۳۱۷۰۴۲ ۶۲٫۶۶ ۴۶۷۸۶۴۱۸ نهم ۱–۲۷/۳/۱۳۸۴
- - - ۳۵٫۹۳ ۱۰۰۴۶۷۰۱ هاشمی ۶۱٫۶۹ ۱۷۲۴۸۷۸۲ احمدی نژاد ۲۷۹۵۹۲۵۳ ۵۹٫۷۶ ۴۶۷۸۶۴۱۸ نهم ۲–۳/۴/۱۳۸۴
۱٫۷۳ ۶۸۱۸۵۱ رضایی ۳۳٫۸۸ ۱۳۳۳۸۱۲۱ موسوی ۶۲٫۴۶ ۲۴۵۹۲۷۹۳ احمدی‌نژاد ۳۹۳۷۱۲۱۴ ۸۴٫۸۳ ۴۶۱۹۹۹۹۷ دهم - ۱۳۸۸/۳/۲۲
۱۱٫۳۶ ۴۱۶۸۹۴۶ جلیلی ۱۶٫۵۶ ۶۰۷۷۲۹۲ قالیباف ۵۰٫۷۱ ۱۸۶۱۳۳۲۹ روحانی ۳۶۷۰۴۱۵۶ ۷۲٫۷ ۵۰۴۸۳۱۹۲ یازدهم - ۱۳۹۲/۳/۲۴
۱٫۱۷ ۴۷۸٬۲۱۵ میرسلیم ۳۸٫۵ ۱۵٬۷۸۶٬۴۴۹ رئیسی ۵۷ ۲۳٬۵۴۹٬۶۱۶ روحانی ۴۱٬۲۲۰٬۱۳۱ ۷۳٫۷٪ ۵۶۴۱۰۲۳۴ دوازدهم- ۱۳۹۶/۲/۲۹
62.17 18021945 رئیسی 28989529 48.88 59310307 سیزدهم -

۱۴۰۰/۳/۲۸

منابع