آمار ناپارامتری

آمار ناپارامتری، در برابر آمار پارامتری، به روش‌هایی آماری گفته می‌شود که سعی می‌کنند کمترین فرض‌ها را در تحلیل داده انجام دهند. به عبارت دیگر، مدل‌های آمار ناپارامتری دارای بعد نامتناهی هستند.

مثالی از تخمین چگالی مشروط

آمار ناپارامتری به بررسی مسائل زیر می‌پردازد:

  • تخمین تابع توزیع احتمال: فرض کنید داده شده‌اند. یک تخمین ناپارامتری برای توزیع نمونه‌برداری است:

  • تخمین تابعکها: یعنی تخمین توابعی که بر حسب تابع توزیع احتمال تعریف شده‌اند. مانند امید ریاضی و واریانس.
  • تخمین تابع چگالی احتمال: یعنی تخمین تابع
  • رگرسیون ناپارامتری: نوعی از رگرسیون که هیچ فرضی در مورد توزیع داده نمی‌کند. مانند رگرسیون بر حسب نزدیکترین همسایه

پیش‌فرض‌های آمار پارامتریک

ویرایش

برای انجام تجزیه و تحلیل‌های آمار پارامتریک نیاز به یک سری از پیش فرض‌ها می‌باشد[۱]؛ که عبارتند از:

چنانچه این فرض‌ها برقرار باشد از آمار پارامتری استفاده می‌کنیم در غیر اینصورت بایستی از آمار ناپارامتری استفاده نمود.[۲]

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. زرگر، محمود. راهنمای جامع SPSS 13: همراه با تمرینهای عملی کاربردی. تهران: انتشارات بهینه، ۱۳۸۴
  2. Zargar, M. (2005). Comprehensive guide SPSS 13. Tehran: Behineh Publication. [Persian]

Wasserman, Larry (2005). All of Nonparametric Statistics (به انگلیسی). Springer.