آمل مردوک یا آویل مردوک (Amel-Marduk) به عنوان سومین پادشاه امپراتوری بابلی نو که از سال ۵۶۲ قبل از میلاد تا سرنگونی و قتل او در سال ۵۶۰ قبل از میلاد سلطنت کرد. او جانشین نبوکدنصر دوم (ح. ۶۰۵–۵۶۲ قبل از میلاد) بود. با توجه به تعداد کمی از منابع خط میخی باقی مانده، اطلاعات کمی از سلطنت و اقدامات او به عنوان پادشاه وجود دارد. مدت سلطنت او کوتاه بود و بعد از او، شوهرخواهرش نریگلیسار به سلطنت رسید.

آمل مردوک
لوحی که درخواست شاهزاده زندانی نابو شوم اوکین، احتمالا آمل مردوک آینده را ضبط می کند.
شاه بابل
سلطنت۵۶۲ – ۵۶۰ پ. م
پیشیننبوکدنصر دوم
جانشیننریگلیسار
درگذشته۵۶۰ پ. م
بابل
دودمانسلسله کلدانی
پدرنبوکدنصر دوم
مادرآمیتیس (؟)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش

پیشین:
نبوکدنصر دوم
شاه بابل
۵۶۲ – ۵۶۰ پ. م
پسین:
نریگلیسار