نریگلیسار

نریگلیسار (Neriglissar) جانشین آمل-ماردوک، شاه بابل بود. او بعد از عزل آمل-ماردوک و به شاهی رسیدن با یکی از دختران نبوکدنصر دوم ازدواج کرد. بعد از او پسرش، لاباشی-ماردوک شاه امپراتوری بابل شد.

نریگلیسار
Portretten van de koningen Evil-Merodach en Neriglissar Van d'Assyrische monarchie (titel op object) Den Grooten Emblemata Sacra, bestaande in meer dan vier hondert bybelsche figuren, zoo des Ouden als des Nieuwen Test, RP-P-2015-10-136.jpg
پرتره‌های تخیلی قرن هفدهمی از نریگلیسار و اویل-مردوک
شاه بابل
سلطنت۵۶۰ – ۵۵۶ پ. م
پیشیناویل-مردوک
جانشینلاباشی-ماردوک
درگذشته۵۵۶ پ. م
بابل
همسر(ان)دختر نبوکدنصر دوم
فرزند(ان)لاباشی-ماردوک
دودمانسلسله کلدانی
دین و مذهبدین میانرودان باستان

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش

پیشین:
اویل-مردوک
شاه بابل
۵۶۰ – ۵۵۶ پ. م
پسین:
لاباشی-ماردوک