آن

پسوند بعضی اصطلاحات، علامت جمع

آن به عنوان ضمیر اشاره و صفت اشاره در فارسی به کار می‌رود و می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:

افرادویرایش

فیلم و ادبیاتویرایش