باز کردن منو اصلی

ابوالحسین کنیه‌ای مذکر در زبان عربی است و کنیهٔ افراد زیر است: