اتا مرغ بهشتی یک ستاره است که در صورت فلکی مرغ بهشتی قرار دارد.

اتا مرغ بهشتی
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مرغ بهشتی (صورت فلکی)
بعد ۱۴h ۱۸m ۱۳.۸۹۶۱s
میل ‏ ۲۷.۹۳۷″ ۰۰′ ‎−۸۱°
قدر ظاهری (ع) +۴.۸۹
مشخصات
نوع طیف A2m
شاخص رنگ U−B +0.11
شاخص رنگ B−V +0.25
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۹.۴ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۱۹.۹۵ mas/yr
میل: -۶۵.۳۹ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۲۳.۳۶ mas
جزئیات
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 5303, CD -80°706, HD 123998, SAO 258693, FK5 3129, HIP 69896.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابع

ویرایش