اتصال گیت مشترک

مشخصات

تعریف مقدار مقدار تقریبی
بهره جریان      
بهره ولتاژ      
مقاومت ورودی      
مقاومت خروجی      

جستارهای وابسته

منابع