اجزای کلام[۱] (به انگلیسی: POS یا PoS یا Part of speech) به شیوه‌ای از دسته‌بندی واژه‌ها گفته می‌شود که برطبق آن، واژه‌ها براساس نقشی که در متن ایفا می‌کنند طبقه‌بندی می‌شوند. این شیوه ابتدا توسط یک کشیش انجام شد؛ او واژه‌ها را به هشت گروهِ اسم، صفت، فعل، ضمیر، قید، برنهشت[نیازمند منبع]، پیوندواژه و حرف ندا تقسیم‌بندی کرد.

این تقسیم‌بندی البته کامل نبود و گروه‌هایی نظیر عنوان بعداً به آن افزوده شد. در زبان‌شناسیِ امروزی، برای مفهوم «پاره‌های سخن» از اصطلاحِ رده‌های واژگانی یا مقوله‌های واژگانی هم استفاده می‌شود.

هرکدام از این گونه‌ها را نیز می‌توان به زیربخش‌هایی تقسیم کرد؛ برای مثال، «اسم» می‌تواند مفرد یا جمع باشد.

در زبان فارسی اجزای کلام بر هشت گونه است: اسم، ضمیر، صفت، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط و حرف ندا.[نیازمند منبع]

در زبان عربی اجزای کلام بر سه گونه است: اسم، فعل و حرف.[نیازمند منبع]

پانویسویرایش

  1. در فارسی اقسام کلمه (معادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی) را اقسام کلمه، ادات سخن، بحر سخن، جزء سخن، پاره‌های گفتار، بخش گفتار و نوع کلمه نیز گفته‌اند.

منابعویرایش

  • Aarts, B. (2001), English Syntax and Argumentation, Hampshire: Palgrave