ارباب‌نشین مرعش

ارباب‌نشین مرعش (انگلیسی: Lordship of Marash)، یکی قلمروی صلیبی در مناطق شمالی‌شرقی کیلیکیه میان سال ۱۱۰۴ تا ۱۱۴۹ به مرکزیت شهر مرعش (قهرمان‌مرعش امروزی در ترکیه) بود. این قلمرو بیشتر دفاع از مرزهای شمالی دولت‌های صلیبی در دهه ۱۱۳۰ و ۱۱۴۰ میلادی را برعهده داشت. با این حال پس سقوط ادسا در سال ۱۱۴۶ جایگاه و موقعیت این قلمرو متزلزل و غیرقابل دفاع گشت تا آن که در سال ۱۱۴۹ توسط سلطان سلجوقی مسعود یکم فتح و مسخر گردید.

مرعش به ‌عنوان یکی از قلمروهای تابع کنت‌نشین ادسا

فهرست اربابان مرعش ویرایش

منابع ویرایش