باز کردن منو اصلی

ارُد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:

پادشاهان اشکانیان
پادشاه ارمنستان
پادشاهان الیمائید
  • ارد اول (حدود ۲۵–۵۰ میلادی)
  • ارد دوم (حدود ۵۰–۷۰ میلادی)
  • ارد سوم (حدود ۹۰–۱۰۰ میلادی)
  • ارد چهارم (حدود ۱۴۰–۱۶۰ میلادی)
  • ارد پنجم (حدود ۱۷۰–۱۸۰ میلادی)
  • ارد ششم (حدود ۲۲۰–۲۲۴ میلادی)