اردیبهشت یشت نام یشت سوم در اوستا است که به ستایش اشه ‌وهیشته یا همان اردیبهشت امشاسپند اختصاص دارد.از نوزده بخش تشکیل شده و در نسخ موجود برخی جاها افتادگی دارد.

نمونه ای از اردیبهشت یشتویرایش

بخش سومویرایش

من اردیبهشت را همیخوانم.
هنگامیکه من اردیبهشت را بخوانم، ‌آرامگاه نیک دیگر امشاسپندان نیز - که مزدا آنرا با اندیشهی نیک نگاهداری میکند؛ که مزدا آن را با گفتار نیک نگاهداری میکند؛ که مزدا آن را با کردار نیک نگاهداری میکند - گشوده شود.
آن آرامگاه نیک در گـَرزمان اهوره است.

بخش ششمویرایش

کسی از پزشکان به یاری «اشه» درمان کند. کسی از پزشکان به یاری دانش درمان کند. کسی از پزشکان با کارد درمان کند.
کسی از پزشکان با گیاهان درمان کند. کسی از پزشکان با منثره درمان کند.
درمانبخشترین پزشکان کسی است که با منثرهی ورجاوند درمان کند.
آن که بیماریهای اندرونهی اشون مرد را درمان کند، درمانبخشترین پزشکان است

منبعویرایش

  • پایگاه پژوهشی آریابوم اردیبهشت یشت (فارسی).بازدید در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱

جستارهای وابستهویرایش