ارژنگ

نامی پارسی

ارژنگ یکی از نام های قدیمی ایران است این اسم در ارتنگ و ارجنگ ریشه دارد. آرتنگ: به معنی هنرمند ارجنگ: علت جنگ ، دلیل بروز جنگ همچنین این نام به معنای خوش خط و خال نیز می باشد