ارژنگ

یک نام ایرانی اصیل

ارژنگ یکی از نام های قدیمی ایران است این اسم در آرتنگ و آرجنگ ریشه دارد. آرتنگ: به معنی هنرمند آرجنگ: علت جنگ ، دلیل بروز جنگ همچنین این نام به معنای خوش خط و خال نیز می باشد